partnerzytłumaczenia prawne
doradztwo prawne we francjipress office

Francuska koncepcja elektronicznej administracji

17/02/2020

Należy sprawiedliwie odnotować, iż Francja ma doskonale rozwiniętą administrację elektroniczną, zarówno pod względem technologicznym jak również merytorycznym. Niemniej ciągle udoskonalane są, wprowadzane nowe serwisy internetowe do komunikacji petentów z francuskimi urzędami.

Francuska administracja publiczna dysponuje ponad 10 000 stron internetowych. Można je rozpoznać po, obecnym w nagłówku strony, charakterystycznym, trójkolorowym logo z Marianną, oraz w adresie internetowym - po rozszerzeniu url: gouv.fr.

Niniejsze opracowanie ma na celu wskazanie najciekawszych i najbardziej przydatnych francuskich stron internetowych

Service-public.fr
Portal, służący przede wszystkim regulowaniu bieżących wydarzeń życiowych (narodziny dziecka, przeprowadzka, założenie przedsiębiorstwa itd.). Informacja udzielana jest w formie przystępnego przewodnika z odniesieniem do aktu prawnego regulującego daną czynność. Ponadto portal zawiera spis teleadresowy ponad 70 tys. instytucji (w tym 36 tys. merostw), a także udostępnia ok. 6 tys. formularzy urzędowych tzw. formularzy CERFA. Dzięki dostępnym usługom na service-public.fr możliwe jest także wykonanie on line ponad150 czynności administracyjnych (z czego większość związana jest z działalnością zawodową). Portalowi towarzyszy infolinia Allô service public 3939.

Mon.service-public.fr
Portal powołany w celu umożliwiającego spersonalizowany i interaktywny dostęp do administracji. Każdy obywatel ma możliwość utworzenia własnego konta na portalu mon.service-public.fr i dokonania w sieci określonych czynności (umieszczenie w spisie wyborczym, uczestniczenie w spisie powszechnym, zmiana miejsca zameldowania). Konto utworzone na portalu może być połączone z innymi wcześniej utworzonymi na stronie Kasy Zasiłków Rodzinnych (CAF), Narodowej Kasy Ubezpieczenia Zdrowotnego i Pracowniczego (CNAM), a także Urzędu Pracy (Pôle Emploi). Władze pracują nad podniesieniem poziomu zabezpieczeń w dostępie do konta. Pewnym problemem pozostaje odrębność service-public.fr i mon.service-public.fr, która powoduje dezorientację wśród części ludności.

Legifrance.gouv.fr
Portal legifrance.gouv.fr jest doskonałym źródłem aktów prawnych. Bardzo bogata baza aktów prawnych (w tym ratyfikowane przez Francję umowy międzynarodowe, akty prawa europejskiego, układy zbiorowe), zawiera jednocześnie dostęp do orzecznictwa. Warto podkreślić również, że najważniejsze akty prawne typu kodeksy są dostępne w angielskiej i hiszpańskiej wersji językowej.

Vie-publique.fr
Portal vie-publique.fr wpisuje się w działania państwa francuskiego, dążące do budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez udostępnianie wiarygodnych danych dotyczących życia politycznego, społecznego i gospodarczego kraju, a także uwarunkowań zewnętrznych mających wpływ na sytuację Francji. Portal prowadzony jest przez Dyrekcję Informacji Prawnej i Administracyjnej (DILA). Informacje umieszczane na stronie często posiadają charakter wyczerpujących opracowań dążących do spełnienia kryterium obiektywności i niezależności politycznej wymaganego w służbie cywilnej. Dzięki portalowi, obywatele Republiki Francuskiej mają możliwość zorientowania się w sensie prowadzonych aktualnie dyskusji i debat.

Cfenet.cci.fr
Istniejące praktycznie w każdym departamencie Centra Formalności Przedsiębiorstw (CFE) stanowią oddział lokalnych izb handlowo-przemysłowych i są organizmem właściwym dla załatwiania formalności związanych z rejestracją spółek oraz wszelkich spraw związanych ze statutem lub zarządzaniem. Centra przekazują zweryfikowane dokumenty rejestracyjne Rejestrowi Handlowemu /Sądowi Handlowemu, urzędowi podatkowemu, organom ubezpieczeniowym itp. Po załatwieniu formalności, Centra wydają wyciąg K-bis potwierdzający rejestrację spółki.

Od 1 stycznia 2009 roku Zgromadzenie Francuskich Izb-Handlowo Przemysłowych oraz Rolniczych otworzyło portal cfenet.cci.fr, który pozwala na elektroniczne dokonanie formalności, które uprzednio załatwiano w siedzibie centrów. Rejestracja odbywa się w formie przygotowanego dialogu systemu z użytkownikiem tak, aby uniknąć pomyłek. Dzięki temu, odpowiednie potwierdzenie rejestracji można wydrukować natychmiast, nie czekając aż Rejestr Sądu Handlowego prześle właściwe potwierdzenie (co powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od rejestracji). Sama procedura elektroniczna jest teoretycznie bezpłatna, choć Izby Handlowe mogą zaoferować pewne usługi ułatwiające start przedsiębiorstwa za dodatkową opłatą. Jednocześnie, cfenet.cci.fr informuje o kosztach, jakie niosą za sobą wszystkie elementy rejestracji.

Oferta cfenet.cci.fr obejmuje wszystkie rodzaje działalności gospodarczej (z osobnym serwisem dla rzemieślników i wolnych zawodów) i wszystkie prawne formy tej działalności.

Oprócz tego, od marca 2010 r., na terenie Francji weszły w życie przepisy Dyrektywy Parlamentu i Rady Europejskiej z 12 grudnia 2006 r, nakładającej na kraje członkowskie UE obowiązek utworzenia jednolitego centrum obsługi przedsiębiorstw. W myśl tej dyrektywy, Zgromadzenie Izb Handlowych utworzyło portal guichet-entreprise.fr zajmujący się bieżącą obsługą administracyjną przedsiębiorstw w ramach idei tzw. „jednego okienka”.

Impots.gouv.fr
Strona podatkowa impots.gouv.fr należy do ministerstwa ds. finansów, a prowadzona jest przez Generalną Dyrekcję Finansów Publicznych (DGFP). Oprócz charakteru informacyjnego, pełni ona również funkcję elektronicznego poborcy podatkowego. Użytkownik może tam dokonać wyliczenia, deklaracji i opłacenia należnych państwu świadczeń. Poza tym, osobiste konto daje dostęp do kontrolowania na bieżąco sytuacji podatkowej oraz umożliwia ściąganie właściwych formularzy. Jest dostępna zarówno dla osób fizycznych jak i prawnych.

Samorząd terytorialny
Jednostki samorządu terytorialnego starają się również stworzyć możliwość wykonywania pewnych czynności przez Internet. Na tym poziomie występuje dość duże zróżnicowanie, w zależności od gminy, departamentu, czy regionu. Przykładem takich udogodnień (w obiegu wewnętrznym) jest możliwość elektronicznego przekazywania aktów prawnych samorządu terytorialnego do kontroli jednostkom terenowym administracji rządowej oraz projektów budżetu regionalnym izbom obrachunkowym (Comptable public). Ponadto, władze samorządowe umożliwiają dostęp elektroniczny do przetargów na wykonywanie zadań zleconych administracji publicznej (marché public).

Sfera socjalna
Poszczególne elementy francuskiego systemu opieki społecznej dysponują swoimi portalami, które umożliwiają beneficjentom realizowanie online części formalności. Należą do nich:

pole-emploi.fr – portal urzędu pracy,

ameli.fr – portal ubezpieczeń zdrowotnych

pajemploi.urssaf.fr – portal ułatwiający załatwianie formalności zatrudnionym osobom ubezpieczonym posiadającym dzieci,

caf.fr – portal Kasy Zasiłków Rodzinnych

Realizowanie formalności w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego ułatwia tzw. Carte vitale, którą posiada każdy ubezpieczony. Dzięki niej, co roku ok. 1 mld formularzy lekarskich jest przetwarzanych wyłącznie drogą elektroniczną.

Źródło: L'Hexagone

Kalendarz

© L'Hexagone. Wszystkie prawa zastrzeżone.
twitter